หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม วจก. จัดพิธีมอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ และกิจกรรมดีเด่น ประจำปี 2565
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม วจก. จัดพิธีมอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ และกิจกรรมดีเด่น ประจำปี 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-05-17 13:58:21


      วันที่ 11 พฤษภาคม 2565  เวลา 11.30 น.  ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีมอบทุนแก่นักศึกษาที่มีความรู้  ความสามารถ และกิจกรรมดีเด่น ประจำปี 2565  โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการมอบทุนพร้อมกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักศึกษาที่ได้รับทุน  และพร้อมกันนี้อาจารย์ ดร.พงศวีร์ สุภานนท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ร่วมเป็นเกียรติและยินดีแก่นักศึกษาที่ได้รับทุนดังกล่าว  ณ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 56

          คณะวิทยาการจัดการ มีนโยบายมอบทุนการศึกษา เพื่อมอบให้แก่นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและมีผลงานด้านกิจกรรมดีเด่น โดยคณะได้มอบหมายให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา เป็นนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและผลงานด้านกิจกรรมดีเด่น  โดยมีนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เข้ารับทุนการศึกษา จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวพรไพลิน เอมพันธ์  และนางสาวอารียา หาพล้อย  

         คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทุกคน ทั้งนี้ คณะวิทยาการจัดการ ยังคงส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา  และกิจกรรมอ่าต่อเนื่อง  เพื่อพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีความรู้ความสามารถและทักษะในระดับมาตรฐานสากลต่อไป  


อาจารย์ ดร.พงศวีร์ สุภานนท์: ข้อมูล

กันยากร สุจริตเนติการ : ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา