หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วจก. ร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงาน ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1/2565
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วจก. ร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงาน ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1/2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-06-19 13:54:05


         เมื่อวันที่ 19-21 พฤษภาคม  2565 อาจารย์ ดร.พงศวีร์  สุภานนท์  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1/2565   โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุม  มีรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาจากคณะต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมโกล์เดน ซี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผศ.ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล: ภาพ

กันยากร สุจริตเนติการ: รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา