หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วจก. นำทีมสโมสรนักศึกษาร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Soft Skill แกนนำวิศวกรสังคม รุ่นที่ 2
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วจก. นำทีมสโมสรนักศึกษาร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Soft Skill แกนนำวิศวกรสังคม รุ่นที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-06-19 14:01:52


           เมื่อวันที่ 19-21 พฤษภาคม  2565 อาจารย์ ดร.พงศวีร์  สุภานนท์  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยบุคลาฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ นำทีมสโมสรนักศึกษาคณะวิยาการจัดการ   เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Soft Skill แกนนำวิศวกรสังคม รุ่นที่ 2   โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ  ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ Soft Skill แกนนำวิศวกรสังคม ระดับผู้นำนักศึกษา  รุ่นที่ 2  เพื่อฝึกทักษะให้นักศึกษามีพื้นฐานของการเป็นวิศวกรสังคม, การแยกแยะ Objective Data และ Subjective Data และการวิเคราะห์เหตุ-ผล ฯลฯ มีผู้แทนสโมสรนักศึกษาแต่ละคณะ เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมดังกล่าว  ณ โรงแรมโกล์เดน ซี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

                                                                                                                                     


 สมภพ บญคุ้ม/องค์การนักศึกษา/กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา: ภาพ/ขอมูล

กันยากร สุจริตเนติการ: รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา