หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ สวนสุนันทา เข้ารับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์(ชั้นสายสะพาย)ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ สวนสุนันทา เข้ารับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์(ชั้นสายสะพาย)ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-06-19 14:11:11


      เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์  อาจารย์ประจำสาขาวิชชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และรองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา สุวรรณนิพนธ์  อาจารย์ประจำแขนงวิชาการตลาด  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย) ประถมาภรณ์มงกุฎไทย  โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีย์กุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร


รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์: ภาพ

กันยากร สุจริตเนติการ: รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา