หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วจก. ประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
วจก. ประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-06-19 15:49:56


      วันที่ 2 มิถุนายน 2565  คณะวิทยาการจัดการ  จัดประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี  (พ.ศ.2566-2570) และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  คล้ายสังข์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุม เพื่อถ่ายทอดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ ตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย  มีรองคณบดี หัวหน้าสำนักงานคณบดี หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมรวมใจการจัดการ อาคาร 56 และในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet                                             


กันยากร สุจริตเนติการ: ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru #คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา