หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > คณะวิทยาการจัดการ ประชุมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ประจำปี 2561
คณะวิทยาการจัดการ ประชุมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ประจำปี 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-08-23 10:23:49


     วันที่ 13 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกประจำปี 2561 โดยอาจารย์ ดร. กฤษณะ เชื้อชัยนาท  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม มีหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์  หัวหน้าสาขา หัวหน้าแขนงวิชา และคณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม  ณ  ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์ (5724) คณะวิทยาการจัดการ