หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหาร และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมเสวนา “การอยู่รอดของมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล”
ผู้บริหาร และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมเสวนา “การอยู่รอดของมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-06-20 11:15:02


      วันที่ 9 มิถุนายน 2565  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  คล้ายสังข์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ดร.กฤษณะ  เชื้อชัยนาท  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.อิทธิภูมิ พรหมมา รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  นางสาวจิณห์จุฑา ศรีเหรา หัวหน้าสำนักงานคณบดี  นางสาวสุลาวรรณ  เพ็ชรแอง หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา  และนางสาวปาริฉัตร จันทร์นวล  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  คณะวิทยาการจัดการ  เข้าร่วมประชุมเสวนา "การอยู่รอดของมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล"  โดยรองศาสตราจารย์ ดร. ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานกล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ "ทิศทางการรับนักศึกษา และการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ"   และการบรรยายพิเศษของรองศาสตราจารย์  ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง "นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล" และการเสวนา “การส้รางเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก”  มีผู้บริหารประจำคณะ  หน่วยงาน ศูนย์การศึกษา  เข้าร่วมประชุม ณ  ห้องประชุม 1212 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม และการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meetกันยากร สุจริตเนติการ: ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru #คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา