หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ วจก. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2564
ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ วจก. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-06-20 11:20:11


       เมื่อวันที่ 6-8 มิถุนายน 2565  ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม  คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2564  ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมพร้อมกล่าวเปิดโครงการและให้โอวาทแก่นักศึกษา  ณ วิถีไทย รีสอร์ท และศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้)  จังหวัดสุพรรณบุรี

    สำหรับกิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสู่ความเป็นเลิศดังกล่าว ประกอบด้วย  การเข้าศึกษาดูงาน การศึกษาความรู้เรื่องข้าว และวิถีชีวิตชาวนาไทยในอดีต  เป็นการตอบแทนชาวนาผู้มีพระคุณ และแผ่นดินเกิด โดยกิจกรรมศึกษาดูงานจะแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ แปลงนาสาธิต เรือนวิถีชาวนาไทยในอดีต เรือนพระแม่โพสพ ยุ้งเก็บข้าวจำลอง เรือนหนังสือพระราชกรณียกิจและเรือนหนังสือข้าว หอเตือนภัยชาวนา และร้านโชห่วย หรือร้านขายของในอดีต   การเรียนรู้การทำขนมไข่ปลา ขนมพื้นบ้านประจำจังหวัดสุพรรณบุรี  โดยได้รับเกียรติจากคุณนิทัศน์ เจริญธรรมรักษา กรรมการผู้จัดการ บริษัท นาเฮียใช้ จำกัด  พร้อมคณะผู้ดำเนินงานศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้)  ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และกิจกรรมค่ายสร้างเสริมภาวะการเป็นผู้นำ และกิจกรรมสันทนาการ  อาทิ การสร้างผู้นำผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์  ภาวะความเป็นผู้นำในสังคมยุคดิจิทัล  ปัจจัยความสำเร็จของผู้นำที่ดี  องค์ประกอบการทำงานเป็นทีม  แนวทางการจัดกิจกรรมสำหรับคนรุ่นใหม่  การรับมือและการแก้ไขปัญหาในการจัดกิจกรรม

      อาจารย์ ดร.พงศวีร์ สุภานนท์  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ  เผยว่า “การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2564  มีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อตระหนักและให้ความสำคัญศิลปวัฒนธรรมไทย วิถีชาวบ้านกับการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง ตามปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในรัชกาลที่ 9 ให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกฝน พัฒนาตนเองสู่ความเป็นผู้นำที่ดี มีระเบียบวินัย มีความตรงต่อเวลา รู้จักหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม ตลอดจนต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงยังรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ อีกด้วย”


สุพพัต  เสกทวีลาภ/กันยากร สุจริตเนติการ: ถ่ายภาพ

กันยากร สุจริตเนติการ: รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru #คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา