หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ สวนสุนันทา ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับบริษัท นาเฮียใช้ จำกัด
คณะวิทยาการจัดการ สวนสุนันทา ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับบริษัท นาเฮียใช้ จำกัด

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-06-16 16:41:48


      คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท นาเฮียใช้ จำกัด

         รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ นายนิทัศน์ เจริญธรรมรักษา  กรรมการผู้จัดการ บริษัท นาเฮียใช้ จำกัด  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.พงศวีร์ สุภานนท์  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม นางสาวจิณห์จุฑา  ศรีเหรา หัวหน้าสำนักงานคณบดี  ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี อาคาร 32 ชั้น  5 และ บริษัท นาเฮียใช้ จำกัด  

         โดยทั้งสองฝ่ายได้ลงนามบันทึกความเข้าใจเป็นเครือข่ายทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาความเชี่ยวชาญทักษะวิชาชีพให้แก่อาจารย์ การออกแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัติงานร่วมระหว่างเรียนด้านบริหารธุรกิจและการพัฒนาธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  และสนับสนุนนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้พัฒนาความรู้ ทักษะร่วมกันในการฝึกประสบการณ์ภายใต้การถ่ายทอดความรู้จากสถานการณ์จริง โดยทั้งสองฝ่ายมีการบูรณาการทำงานเข้าด้วยกัน มุ่งสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ อันสมควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ

       สำหรับการลงนามบันทึกบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับบริษัท นาเฮียใช้ จำกัด  ถือเป็นภารกิจหลักของฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ ในการติดต่อประสานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมทางวิชาการอันเป็นประโยชน์ให้กับนักศึกษาด้านบริหารธุรกิจ ถือเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดประกันคุณภาพที่สะท้อนถึงจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ   โดยดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำสู่ความเป็นเลิศ  การศึกษาดูงาน การออกค่าย  และกิจกรรมที่สอดคล้องอื่นๆ ร่วมกับ บริษัท นาเฮียใช้ จำกัด ต่อไปอาจารย์ ดร.พงศวีร์ สุภานนท์ :  ข้อมูล

กันยากร สุจริตเนติการ /สโรชา บันอับดุลเลาะ: ถ่ายภาพ

กันยากร สุจริตเนติการ: รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา