หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหาร อาจารย์ วจก. เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลงาน เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ(Fast Track) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ผู้บริหาร อาจารย์ วจก. เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลงาน เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ(Fast Track) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-06-17 15:42:47


     วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยรองคณบดี  และอาจารย์ประจำคณะ   เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (Fast Track)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา  น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ  ในโอกาสนี้รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  เมฆขำ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (Fast Track)” และได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.อลงกต แทนออมทอง บรรยาย “ขั้นตอนการเขียนขอตำแหน่งทางวิชาการ”   ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ และการประชุมรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet

                             

กันยากร สุจริตเนติการ/ณาฐวดี พุทธวงค์: ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru #คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา