หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ วจก. ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ วจก. ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-06-20 14:19:45


            วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยรองคณบดี   อาจารย์  และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประจำคณะฯ   เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และ แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา   เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุม   ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet

                                                


ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ คล้ายสังข์/ภคพร  เดชอนันต์:ภาพ

กันยากร สุจริตเนติการ: รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru #คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา