หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาแขนงวิชาการตลาด วจก. เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ เวทีประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นักศึกษาแขนงวิชาการตลาด วจก. เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ เวทีประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-06-23 13:20:32


        เมื่อเร็วๆนี้  นางสาววิภาวี มะชัย และนายพลกฤต สว่างเมฆ  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 แขนงวิชาการตลาด ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนของสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ "5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19" โดยนางสาววิภาวี มะชัย  ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง “ปัจจัยส่วนประสมการตลาดออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของ SHEIN” และนายพลกฤต สว่างเมฆ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง “การรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้บริโภคร้านค้าปลีกเฉพาะอย่าง อิเกีย สาขาบางใหญ่”  จัดขึ้นโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom สำหรับการเขียนบทความและการนำเสนอผลงานของนักศึกษาในครั้งนี้ นักศึกษาได้รับคำปรึกษาชี้แนะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ และรองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา สุวรรณนิพนธ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ


         คณะวิทยาการจัดการ  ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักศึกษา มา ณ โอกาสนี้รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา สุวรรณนิพนธ์: ภาพ/ข้อมูล

กันยากร สุจริตเนติการ: รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru #คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา