หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.ลดาพร พิทักษ์ ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีพุทธศักราช 2565
ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.ลดาพร พิทักษ์ ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีพุทธศักราช 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-09-20 14:33:50


คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ขอแสดงความยินดี กับ 

อาจารย์ ดร.ลดาพร  พิทักษ์

อาจารย์ประจำแขนงวิชาการตลาด 

ในโอกาสสำเร็จการศึกษา  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขานวัตกรรมและการจัดการ (นวัตกรรมการจัดการภาคธุรกิจ)

และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ประจำปีพุทธศักราช 2565


กันยากร สุจริตเนติการ: ออกแบบกราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา