หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์การ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1 Portfolio)
ประชาสัมพันธ์การ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1 Portfolio)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-11-23 18:56:55

เปิดวาร์ป

3 หลักสูตร 6 แขนงวิชาที่น่าเรียน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

++++++++++++++++++++++++++++++++++

หลักสูตรบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  Human Resources Management  รหัสวิชา 7310

     ทุกองค์กรจำเป็นต้องมีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นสาขาที่ตลาดแรงงานมีความต้องการสูงเนื่องจากองค์กรต่างๆ ล้วนขับเคลื่อนด้วยทรัพยากรมนุษย์ 

     หลักสูตรสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงมุ่งเน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แนวใหม่  โดยเสริมสร้างให้นักศึกษาได้เรียนรู้บทบาทของสมรรถนะของนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญสู่มาตรฐานอาชีพ นักบริหารทรัพยากรมนุษย์

++++++++++++++++++++++++++++++

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  #Dek66 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1 Portfolio)

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน  2565 - 5 มกราคม  2566

สมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th

สาขาที่เปิดรับ

- สาขาวิชาการบัญชี

- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

- กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

**การตลาด

**ธุรกิจระหว่างประเทศ

**การบริหารทรัพยากรมนุษย์

**การเงินการธนาคาร

**การประกอบการธุรกิจ

**การจัดการธุรกิจบริการ

สอบถามเพิ่มเติม  ฝ่ายรับสมัคร โทร. 0-2160-1380  

----------------------------------------------------------

กันยากร สุจริตเนติการ: กราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#Dek66

#TCAS

#TCAS2566

#เรียนที่ไหนดี

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#รอบ1

#portfolio