หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์การ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1 Portfolio)
ประชาสัมพันธ์การ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1 Portfolio)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-11-23 19:03:06


      เปิดวาร์ป3 หลักสูตร 6 แขนงวิชาที่น่าเรียนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

++++++++++++++++++++++++++++++++++

      หลักสูตรบริหารธุรกิจ แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  International  Business  รหัสวิชา 7315

     สาขาวิชาที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ครอบคลุมทุกมิติของการดำเนินธุรกิจในระดับสากล รวมทั้งรองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในโลกดิจิทัลสากลการได้เรียนรู้หลักการและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่ทันสมัย   ผ่านกรณีศึกษาเทคนิคการเจรจาต่อรอง  กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ  การตลาดและธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจการนำเข้าและการส่งออก เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพิ่มโอกาสในเข้าทำงานก่อนสำเร็จการศึกษา    90%   ของหน่วยงานที่รับนักศึกษาเข้าทำงานต่อหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มากกว่า 95% ทั่วประเทศ ประเมินผลการทำงานด้าน soft skills ผ่านเต็มศักยภาพบัณทิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะมีความพร้อมในการก้าวสู่เส้นทางอาชีพที่หลากหลายและสามารถทำงานได้ทั่วโลก

++++++++++++++++++++++++++++++

   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  #Dek66 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1 Portfolio)ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน  2565 - 5 มกราคม  2566สมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.thสาขาที่เปิดรับ- สาขาวิชาการบัญชี- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ- กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ**การตลาด**ธุรกิจระหว่างประเทศ**การบริหารทรัพยากรมนุษย์**การเงินการธนาคาร**การประกอบการธุรกิจ**การจัดการธุรกิจบริการสอบถามเพิ่มเติม  ฝ่ายรับสมัคร โทร. 0-2160-1380

----------------------------------------------------------

กันยากร สุจริตเนติการ: กราฟิก/รายงานงาน

ประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#Dek66#TCAS#TCAS2566#เรียนที่ไหนดี#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา#รอบ1#portfolio