หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี วจก. ขึ้นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี วจก. ขึ้นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-11-24 09:02:03


          นางสาวชนัญญา ขุนสงคราม นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี (ภาคพิเศษ)  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติแบบบรรยาย (Oral Presentation)  เรื่อง “กลยุทธ์การใช้บัญชีบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจร้าน Café Amazon ในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร” ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ  “New tertiary education: Education for all  จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ โดยการเขียนบทความและการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ นักศึกษาได้รับคำปรึกษาชี้แนะจาก พ.ท. ดร. วีรยุทธ ศรีจันทรา อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย  คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักศึกษา มา ณ  โอกาสนี้

 

อาจารย์ ดร.อโนชา โรจนพานิช/มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ :ภาพ/ข้อมูล

กันยากร สุจริตเนติการ:รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

YouTube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru #คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา