หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหาร วจก. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองความดีความชอบ เพื่อรับรองบุคลากรที่มีคุณสมบัติสมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2565
ผู้บริหาร วจก. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองความดีความชอบ เพื่อรับรองบุคลากรที่มีคุณสมบัติสมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-12-17 17:01:13


       วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565เวลา 13.30 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองความดีความชอบ เพื่อรับรองข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ที่มีคุณสมบัติสมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2565 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  เป็นประธานการประชุม  มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

ณัฐวลัญช์ วังนิล:ถ่ายภาพ

กันยากร  สุจริตเนติการ:รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

YouTube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา