หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566
คณะวิทยาการจัดการ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-01-16 11:46:36


         วันที่ 9 มกราคม 2566 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566 เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลอีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ณ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  (อาคาร 56 ) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธี   ในโอกาสนี้ทางคณะฯได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. นันทิยา น้อยจันทร์   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา อาจารย์ ดร.มาธุสร  แข็งขัน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์  ผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประจำคณะฯ เข้าร่วมพิธี  

          ทางคณะวิทยาการจัดการ  ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านมา ณ โอกาสนี้


กันยากร สุจริตเนติการ: ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru#ssru#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา