หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ร่วมประชุมชี้แจงการถ่ายทอดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ประจำงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ร่วมประชุมชี้แจงการถ่ายทอดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ประจำงบประมาณ พ.ศ.2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-01-16 16:06:22

          วันที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.กฤษณะ  เชื้อชัยนาท  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และนางสาวสุลาวรรณ เพ็ชรแอง  หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา   เข้าร่วมประชุมชี้แจงการถ่ายทอดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่1.8.1 และตัวชี้วัดที่ 1.8.3  ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยมีนางสาวแคชรินทร์  ทับทิมเทศ  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เป็นประธานการประชุม   ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet

        “การประชุมชี้แจงการถ่ายทอดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดดังกล่าว อันได้แก่ จำนวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานหรือสถานประกอบการ และจำนวนอาจารย์ที่จัดการเรียนรู้และปฏิบัติงานในสถานประกอบการทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ  ซึ่งทางคณะวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นการส่งเสริมความเป็นมืออาชีพของอาจารย์และนักศึกษา  ในการปฏิบัติงานร่วมในสถานประกอบการจริง” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  กล่าว


สุลาวรรณ  เพ็ชรแอง/กองการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม: ภาพ

กันยากร สุจริตเนติการ : ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา