หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วจก. ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1
วจก. ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-01-30 14:15:44


       วันที่ 18 มกราคม 2566  เวลา 10.30 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1 กลุ่ม KM สายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยพบผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการดำเนินการ ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ ผู้ทรงคุณวุฒิการจัดการความรู้ (KM) เป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะการดำเนินการพร้อมรับทราบการรายงานความก้าวหน้าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่ม มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประจำคณะ ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มการจัดการความรู้ กลุ่ม “Smart FMS” เข้าร่วมประชุม ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet

 

กันยากร สุจริตเนติการ : ภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา