หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 1/2566
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 1/2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-01-19 17:13:23


          วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.กฤษณะ  เชื้อชัยนาท  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และนางสาวสุลาวรรณ เพ็ชรแอง  หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา   เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่1/2566 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม   ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet


กันยากร สุจริตเนติการ : ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา