หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แขนงวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "กลยุทธ์และการปรับตัวทางการตลาด เพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค 5.0"
แขนงวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "กลยุทธ์และการปรับตัวทางการตลาด เพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค 5.0"

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-03-18 08:59:43


         เมื่อเร็วๆนี้ แขนงวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ"กลยุทธ์และการปรับตัวทางการตลาด เพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค 5.0 " มีวัตถุประสงค์จัดขึ้น เพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการต่างๆเกี่ยวกับตลาด และส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ด้านการตลาดไปประยุกต์ใช้ได้   โดยได้รับเกียรติจากคุณสรศักดิ์ เดือนเพ็ง ผู้เชี่ยวชาญสายงานกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร    เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  หัวข้อ “ยุคสมัยของการตลาด/การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่อธุรกิจ/องค์ประกอบของแนวคิด Marketing 5.0/รู้จักและเข้าใจการตลาด 5.0/ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ/กลุยุทธ์และการปรับตัวทางการตลาด และการตลาด 5.0 กับเทรนด์ที่ต้องติดตาม”

        ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุติมา คล้ายสังข์ หัวหน้าแขนงวิชาการตลาด   กล่าวโดยสรุปเกี่ยวกับการดำเนินการจัดสัมมนาว่า “การดำเนินการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้  รับนโยบายการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ มุ่งเน้นการให้ความรู้ด้าน"กลยุทธ์และการปรับตัวทางการตลาด เพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค 5.0 " ซึ่งมีความสำคัญและถือเป็นหัวใจของการทำธุรกิจดิจิทัล  การทำให้การตลาดมีส่วนสำคัญในการกำหนดเป้าหมายหรือวางแนวทางในการสร้างธุรกิจในอนาคต ก็ต้องขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมในปัจจุบันว่าเหมาะสมกับยุคสมัยหรือไม่ หากสินค้าไม่ตกเทรนด์มีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนก็สามารถเดินอยู่บนเส้นทางของการทำธุรกิจในยุคดิจิทัลไปเรื่อยๆ กระทั่งมีการขยายขอบเขตของสินค้า มีไอเทมเพิ่มมากขึ้นเพื่อขยายกลุ่มผู้บริโภค เป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้ได้รับประสบการณ์ในการทดลองปฏิบัติงานจริง เพื่อจะสามารถก้าวไปสู่การเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในตลาดวิชาชีพต่อไป ” 

         สำหรับโครงการสัมมนาในครั้งนี้  มีนักศึกษา  บุคคลภายนอกที่สนใจ  เข้าร่วมสัมมนา  ณ ห้อง Mini Theater อาคาร 57  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุติมา คล้ายสังข์: ภาพ/ข้อมูล

กันยากร สุจริตเนติการ:ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

YouTube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru #ssru #คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา