หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารวจก. เข้าร่วมประชุมชี้แจงทบทวนการถ่ายทอดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ใหม่)
ผู้บริหารวจก. เข้าร่วมประชุมชี้แจงทบทวนการถ่ายทอดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ใหม่)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-03-18 09:12:31


      วันที่ 7 มีนาคม เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และนายกาญจน์มนัส หมื่นสังข์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ  เข้าร่วมประชุมชี้แจงทบทวนการถ่ายทอดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ (กพร.)  ประจำปีงบประมาณ 2566 (ใหม่)  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา  เป็นประธานการประชุม จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา  เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและส่งผลให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด มีผู้บริหารคณะ หน่วยงานและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน กพร.ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ในรูปการประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่ายระบบ (Zoom Meeting)


กันยากร สุจริตเนติการ:ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา