หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วจก. ศึกษาดูงาน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
นักศึกษาแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วจก. ศึกษาดูงาน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-03-18 10:22:18


      เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา นักศึกษาแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้นปีที่ 3 (รุ่น 63) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยอาจารย์เปรมใจ เอื้อจิตร์ หัวหน้าแขนงวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ และอาจารย์ ดร.อรรณพ ปานพวง อาจารย์ประจำแขนงวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ และหัวหน้าโครงการศึกษาดูงานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในรายวิชาสัมมนาบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

    การศึกษาดูงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณสัณห์พิชญ์ ตันตะโนกิจ หัวหน้าฝ่าย People Capability & Culture และทีมงาน บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรที่ดีและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้ให้แนวคิดการสร้างแรงบันดาลใจการตั้งเป้าหมายในชีวิต และแนวคิดด้านการประกอบวิชาชีพ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคต


แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ :ถ่ายภาพ/ข้อมูล

กันยากร สุจริตเนติการ:รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

YouTube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru#ssru #คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา