หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมการพัฒนาพฤติกรรมและจริยธรรม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมการพัฒนาพฤติกรรมและจริยธรรม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-03-18 10:33:43


        ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ  จัดโครงการอบรมการพัฒนาพฤติกรรมและจริยธรรม  เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน" ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก คุณณิฐ์ภาวรรณย์ แตงเอี่ยม ประธานวิสาหกิจชุมชนดอนเมืองเศรษฐกิจใหม่ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  สำหรับโครงการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาพฤติกรรมและจริยธรรม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน และส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน มีผู้บริหาร  คณาจารย์ บุคลากรฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  ชุมชน และนักศึกษาเข้าร่วมการอบรม ในรูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet 

อารยา ยอดฉิม:ภาพ/ข้อมูล

กันยากร สุจริตเนติการ: รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

YouTube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru#ssru #คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา