หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี วจก. นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ NACRIPVE ครั้งที่ 3
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี วจก. นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ NACRIPVE ครั้งที่ 3

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-03-24 17:17:28

               สิบเอก นวภูมิ ภู่ประดิษฐ์  นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี การจัดการศึกษาภาคพิเศษ  โครงการภาคสมทบ  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม เทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 3 (The 3rd National Academic Conference on Research and Innovation Presentation In Vocational Innovation NACRIPVE)  ในรูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting จากการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง สาเหตุการไม่ยื่นแบบชำระภาษีผ่านอินเตอร์เน็ตของข้าราชการในสังกัดกรมการเงินทหารบก โดยมี อาจารย์ ดร.หุดา วงษ์ยิ้ม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา วิเศษสิงห์  อาจารย์ ดร.สุภาพ อัครประทุมวงศ์  อาจารย์ ดร.ขวัญฉัตร วงศ์จันทร์ทิพย์ และ พ.ท.ดร. วีรยุทธ ศรีจันทรา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย  ซึ่งในงานนี้มีผู้นำเสนองานวิจัย  นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท และปริญญาเอก จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ  รวมทั้งนักวิจัยจากสถาบันต่าง ๆ เข้าร่วมนำเสนอผลงานอีกด้วย

            อาจารย์ ดร.หุดา วงษ์ยิ้ม  หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี   เผยว่า  “การวิจัยของนักศึกษาดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาการวิจัยทางการบัญชี  ซึ่งทางสาขา มุ่งสร้าง และผลักดันให้นักศึกษา  เกิดพัฒนาการทางการศึกษาและบูรณาการความรู้สู่งานวิจัย  เปิดประสบการณ์ เปิดโลกของการเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคมวิชาการ  ได้ มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่เวทีระดับชาติ  รวมทั้งส่งเสริมการนำองค์ความรู้ไปต่อยอดและพัฒนาวิชาการเพื่อการประกอบวิชาชีพในอนาคตต่อไป” 


อาจารย์ ดร.ขวัญฉัตร วงศ์จันทร์ทิพย์/อาจารย์ ดร.อโนชา  โรจนพานิช:ภาพ/ข้อมูล

กันยากร สุจริตเนติการ: กราฟิก/เรียบเรียง/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

YouTube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssruคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา