หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วจก. นำทีมนักศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนา soft skills โดยใช้ทักษะวิศวกรสังคมระดับผู้นำนักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วจก. นำทีมนักศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนา soft skills โดยใช้ทักษะวิศวกรสังคมระดับผู้นำนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-03-27 11:49:21


       เมื่อวันที่ 22-24 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.พงศวีร์ สุภานนท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะวิทยาการจัดการ นำทีมบุคลากรและตัวแทนนักศึกษา  สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ   เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนา soft skills โดยใช้ทักษะวิศวกรสังคมระดับผู้นำนักศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตสฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นประธานเปิดโครงการ ณ โรงแรมรอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก

     ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย  การฝึกให้นักศึกษาเรียนรู้และใช้เครื่องมือทางวิศวกรสังคมที่ถูกต้อง ได้แก่ เครื่องมือฟ้าประทาน เครื่องมือนาฬิกาชีวิต เครื่องมือไทม์ไลน์พัฒนาการ เครื่องมือไทม์ไลน์กระบวนการ เพื่อให้นักศึกษาเกิดมีทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุและผล มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในการสื่อสาร และมีทักษะในการสร้างนวัตกรรม

    สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อน้อมนำแนวพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงเสริมสร้างคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ ได้แก่ การมีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง การมีงานทำ – มีอาชีพ และการเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐานของความรู้ความเข้าใจร่วมกัน


พัชร กิ่งก้าน:ถ่ายภาพ

อรวรรณ สุขมา/กองพัฒนานักศึกษา:ภาพ/ข้อมูล

กันยากร สุจริตเนติการ : รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา