หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหาร บุคลากร วจก. เข้าร่วมประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับคณะและสถาบัน)
ผู้บริหาร บุคลากร วจก. เข้าร่วมประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับคณะและสถาบัน)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-04-28 11:07:22

       วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.อิทธิภูมิ พรหมมา รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ หัวหน้าฝ่าย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2565ระดับคณะ และสถาบัน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุม มีผู้บริหารหน่วยงาน  คณะ ศูนย์การศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม  ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม (Google Meet)


กันยากร สุจริตเนติการ /ฉัตรลิขิต นิ่มงาม: ภาพ

กันยากร สุจริตเนติการ : ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา