หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565
คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-05-15 10:17:50


     วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.อิทธิภูมิ พรหมมา รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับหลักสูตร  ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุเป้าหมาย  มี คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  หัวหน้าสาขา/แขนงวิชา  อาจารย์ประจำหลักสูตร  และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในรูปแบบประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet


กันยากร สุจริตเนติการ : ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา