หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรเนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ประเภทผู้บริหาร)
คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรเนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ประเภทผู้บริหาร)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-05-16 10:48:01


คณะวิทยาการจัดการ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภคพร  เดชอนันต์

เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ประเภทผู้บริหาร)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

+++++++++++++++++++++++++++++++++

กันยากร สุจริตเนติการ: กราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา