หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม วจก. ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน และร่วมกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรม จังหวัดราชบุรี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม วจก. ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน และร่วมกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรม จังหวัดราชบุรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-05-18 10:50:37


      ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โดยอาจารย์ ดร.พงศวีร์ สุภานนท์  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  นำทีมนักศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  ลงพื้นที่เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงโอ่งรัตนโกสินทร์ 1 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พร้อมร่วมกิจกรรมการเพ้นท์สีและลายโอ่ง โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรประจำโรงโอ่งรัตนโกสินทร์ 1 ให้ข้อมูลความรู้ และสาธิตการปั้นและเพ้นท์สีวาดลวดลายบนโอ่ง และเครื่องปั้นดินเผาต่างๆให้แก่นักศึกษา  สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาความรู้ การสืบสานศิลปะวัฒนธรรม การปั้นโอ่งมังกร ในรูปแบบดั้งเดิมตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบัน ทั้งด้านความเจริญทางศิลปะวัฒนธรรม และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของอัตลักษณ์ประจำจังหวัดให้ชนรุ่นหลังตระหนักถึงความเป็นมาของโอ่งมังกร ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์และดำรงภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวราชบุรี คงไว้ซึ่งเสน่ห์อันเป็นตำนานมีชีวิตและเป็นที่นิยมตลอดไป สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นลูกหลาน “เมืองโอ่งมังกร” และเผยแพร่วัฒนธรรมสู่นานาประเทศ

 

อาจารย์ ดร.พงศวีร์ สุภานนท์: ข้อมูล

พัชร  กิ่งก้าน: ถ่ายภาพ

กันยากร สุจริตเนติการ : รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา