หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมถ่ายทอดร่างแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมถ่ายทอดร่างแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-05-24 14:20:10

           วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น. อาจารย์ ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.อิทธิภูมิ พรหมมา รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  นางสาวสุลาวรรณ  เพ็ชรแอง หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา  นางสาวพูลศิริ พรหมกูล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะวิทยาการจัดการ     เข้าร่วมประชุมถ่ายทอดร่างแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  เป็นประธานการประชุม  มีผู้บริหารคณะ วิทยาลัย  ศูนย์การศึกษา  บุคลากรฝ่ายวิชาการ และบุคลากรฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5


กันยากร สุจริตเนติการ : ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา