หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2566
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-05-25 15:28:20

          วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร)  เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2566  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม  พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์  ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา     มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอแนะประเด็นพิจารณาในวาระต่างๆ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 พร้อมกับการประชุมในรูปแบบออนไลน์ (Google Meet)


กันยากร สุจริตเนติการ : ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา