หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 4 ปี (2567-2570) ลงสู่หน่วยงาน
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 4 ปี (2567-2570) ลงสู่หน่วยงาน

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-05-29 15:41:34

           วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เข้าร่วมประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 4 ปี (2567-2570) ลงสู่หน่วยงานและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 มีผู้บริหารคณะ วิทยาลัย  ศูนย์การศึกษา  บุคลากรฝ่ายวิชาการที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุม  ในรูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet


กันยากร สุจริตเนติการ : ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา