หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วจก. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร Gen-Ed หารือแนวทางการจัดการเรียนการสอน แบบบูรณาการ ในกิจกรรม Gen-Ed on Tour 2023
วจก. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร Gen-Ed หารือแนวทางการจัดการเรียนการสอน แบบบูรณาการ ในกิจกรรม Gen-Ed on Tour 2023

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-05-31 15:21:19

           วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  หัวหน้าสาขาวิชา/แขนงวิชา และบุคลากรฝ่ายบริการการศึกษา  ให้การต้อนรับอาจารย์ ดร.มาธุสร แข็งขัน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรฯ  กับกิจกรรม Gen-Ed on Tour 2023  เพื่อหารือพร้อมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566 การสื่อสารและการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ FlexSpace Learning Platform และร่วมฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มุ่งเน้นการจัดการศึกษาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษาให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการแบบบูรณาการ ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์ (5724) คณะวิทยาการจัดการ


                                                                    สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์: ข้อมูล

กันยากร สุจริตเนติการ : ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา