หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหาร วจก.เข้าร่วมประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567
ผู้บริหาร วจก.เข้าร่วมประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-06-01 09:08:42

           วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  เข้าร่วมประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มีผู้บริหารคณะ วิทยาลัย  ศูนย์การศึกษา  บุคลากรฝ่ายวิชาการที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุม  ในรูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet


กันยากร สุจริตเนติการ : ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา