หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แนะนำอาจารย์ใหม่ คณะวิทยาการจัดการ
แนะนำอาจารย์ใหม่ คณะวิทยาการจัดการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-08-08 12:36:52

แนะนำอาจารย์ใหม่ คณะวิทยาการจัดการ

ยินดีต้อนรับ อาจารย์จีรพรรณ์  จันทร์วิเชียร

สังกัด แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

++++++++++++++++++++++++++++++

กันยากร สุจริตเนติการ: กราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา