หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2565
ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-08-09 15:35:15

      ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ร่วมถ่ายภาพหมู่ร่วมกับบัณฑิต  ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี

กำหนดการถ่ายรูปหมู่บัณฑิต

14 ส.ค. 66  เวลา 13.30 น. (บช.บ.) บัญชีบัณฑิต (สแตนด์ที่ 1)

                  เวลา 13.20 น. (บช.บ.)  บัญชีบัณฑิต (สแตนด์ที่2)

15 ก.ย. 66   เวลา 13.20 น. (ศ.บ.) เศรษฐศาสตรบัณฑิต(สแตนด์ที่ 1)

15 ส.ค. 66  (บธ.บ.) บริหารธุรกิจบัณฑิต (สแตนด์ที่ 1)

                   เวลา 12.20 น.  การบริหารทรัพยากรมนุษย์

                   เวลา 12.30 น.  การตลาด

15 ส.ค. 66  (บธ.บ.) บริหารธุรกิจบัณฑิต (สแตนด์ที่ 2)

                  เวลา 12.10 น.  การเงินการธนาคาร/ธุรกิจระหว่างประเทศ

                  เวลา 12.20 น.  การจัดการธุรกิจบริการ/การประกอบการธุรกิจ/

                  การบริหารทรัพยากรมนุษย์/การเงินการธนาคาร/การตลาด/  

                  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/ธุรกิจระหว่างประเทศ

                   เวลา 12.30 น.  การจัดการธุรกิจบริการ

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

กันยากร สุจริตเนติการ: กราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา