หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Portfolio รับตรง ครั้งที่ 2
ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Portfolio รับตรง ครั้งที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-09-19 11:41:13

เปิดวาร์ป 3 หลักสูตร 6 แขนงวิชา  ที่น่าเรียนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หลักสูตรการบัญชี

Accounting

หลักสูตรยอดนิยมที่มีผู้สมัครเข้าศึกษาเป็นจำนวนมาก

เป็นหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชี

มีการทำ  MOU  กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีจรรยาบรรณ

ในวิชาชีพ มีทักษะและเจตคติที่ดีในวิชาชีพ สามารถนำ

ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมี

คุณภาพตามมาตรฐานสากล

รอบ 1 Portfolio รับตรง ครั้งที่ 2

เปิดรับสมัคร  1-15 ตุลาคม 2566

สมัครได้ที่: https://admission.ssru.ac.th

+++++++++++++++++++++++++++++

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

Portfolio รับตรง (ครั้งที่ 2)

- หลักสูตรการบัญชี

- หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

- หลักสูตรบริหารธุรกิจ

** แขนงวิชาการตลาด

** แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

** แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

** แขนงวิชาการเงินการธนาคาร

** แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ

** แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ

เปิดรับสมัครวันที่ 1-15 ตุลาคม 2566

สมัครที่: https://admission.ssru.ac.th

"มาเป็นครอบครัวเดียวกัน FMS FAMILY"

+++++++++++++++++++++++++++++++

กันยากร สุจริตเนติการ: กราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#Dek67

#TCAS

#TCAS2567

#เรียนที่ไหนดี

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#รอบ1

#portfolio