หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Portfolio รับตรง ครั้งที่ 2
ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Portfolio รับตรง ครั้งที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-09-20 10:07:50

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

Business Economics

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  จะช่วยทำให้เข้าใจ   "พฤติกรรม" ของทั้งบุคคล ธุรกิจ ตลอดจนเข้าใจในระบบเศรษฐกิจในภาพรวมด้วย เรียนจบสามารถทำงานได้หลากหลายอาชีพ ทั้งงานภาครัฐและเอกชน

เรียนเศรษฐศาสตร์ธุรกิจได้อะไร?

--ได้ทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน

-- ทักษะที่ได้ช่วยในการตัดสินใจในทุก ๆ เรื่องให้ได้ผลตามที่ตั้งใจ

+++++++++++++++++++++++++

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567Portfolio รับตรง (ครั้งที่ 2)

- หลักสูตรการบัญชี

- หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

- หลักสูตรบริหารธุรกิจ

** แขนงวิชาการตลาด

** แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

** แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

** แขนงวิชาการเงินการธนาคาร

** แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ

** แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ

เปิดรับสมัครวันที่ 1-15 ตุลาคม 2566

สมัครที่: https://admission.ssru.ac.th

"มาเป็นครอบครัวเดียวกัน FMS FAMILY"

+++++++++++++++++++++++++++++++

กันยากร สุจริตเนติการ: กราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา#SSRU#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#Dek67#TCAS#TCAS2567#เรียนที่ไหนดี

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา#รอบ1#portfolio