หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมหัวหน้าสาขา หัวหน้าแขนงวิชา ประจำปี 2566
คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมหัวหน้าสาขา หัวหน้าแขนงวิชา ประจำปี 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-09-21 15:17:58

        วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น.  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมหัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าแขนงวิชา  ประจำปี 2566  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุม  พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.กฤษณะ  เชื้อชัยนาท  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  อาจารย์ ดร.อิทธิภูมิ พรหมมา  รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุม  ซึ่งมีวาระที่สำคัญ ดังนี้ การปรับปรุงหลักสูตร  แผนการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568-2572 (5ปี) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจนักศึกษา  และวาระอื่นๆที่เกี่ยวข้อง   มีหัวหน้าสาขาวิชา  หัวหน้าแขนงวิชาเข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมรวมใจการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

กันยากร สุจริตเนติการ: ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยากรจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา