หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Portfolio รับตรง ครั้งที่ 2
ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Portfolio รับตรง ครั้งที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-09-25 09:29:01

หลักสูตรบริหารธุรกิจ

แขนงวิชาการเงินการธนาคาร  Finance and Banking

เส้นทางอาชีพของ “นักการเงิน” มีโอกาสและทางเลือกมากมาย

การเรียนแขนงวิชาดังกล่าว   มุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์   การวางแผน 

การตัดสินใจลงทุน  การควบคุมการเงิน   การบริหารเงินส่วนบุคคล

การบริหารสินเชื่อ บทบาทและความสำคัญของตลาดการเงินตลาดทุน และระบบการจัดการด้านการเงินขององค์กรหรือสถาบันการเงินใน  รูปแบบต่างๆ      มีทักษะในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของบริษัทหรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อบริหารจัดการผลตอบแทนและความเสี่ยงของหน่วยงานธุรกิจ       และจัดการการเงินของตนเอง    มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์    และบริหารกลุ่มหลักทรัพย์    โดยใช้เทคโนโลยีทางการเงินมาสนับสนุนการเรียนรู้

     การเรียนรู้ การปรับ Next Trend and New Trend ด้านการเงิน ในยุค Digital Disruption และการเตรียมพร้อมสู่หลักสูตร Cryptocurrency and Blockchain

+++++++++++++++++++++++++++++++

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

Portfolio รับตรง (ครั้งที่ 2)

- หลักสูตรการบัญชี

- หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

- หลักสูตรบริหารธุรกิจ

** แขนงวิชาการตลาด

** แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

** แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

** แขนงวิชาการเงินการธนาคาร

** แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ

** แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ

เปิดรับสมัครวันที่ 1-15 ตุลาคม 2566

สมัครที่: https://admission.ssru.ac.th

"มาเป็นครอบครัวเดียวกัน FMS FAMILY"

+++++++++++++++++++++++++++++++

กันยากร สุจริตเนติการ: กราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#Dek67

#TCAS

#TCAS2567

#เรียนที่ไหนดี

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#รอบ1

#portfolio