หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบ Portfolio รับตรง ครั้งที่ 2) คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2567
สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบ Portfolio รับตรง ครั้งที่ 2) คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2567

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-10-24 15:32:41

       วันที่ 24 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบ Portfolio รับตรง ครั้งที่ 2)  ในรูปแบบออนไลน์  โดยคณะวิทยาการจัดการ มีนักเรียนเข้าสอบสัมภาษณ์ในแต่ละสาขา/แขนงวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้แก่ แขนงวิชาการตลาด แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร แขนงวิขาการประกอบการธุรกิจ และแขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ ซึ่งผู้เข้าสอบทุกคนต่างนำความรู้ความสามารถ และผลงาน มานำเสนอต่อคณะกรรมการสอบอย่างเต็มที่ ซึ่งการสอบสัมภาษณ์ผ่านไปด้วยดี ติดตามผลการสอบสัมภาษณ์ และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.admission.ssru.ac.th      


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุติมา คล้ายสังข์/ พัชรี  ทรัพย์ประเสริฐ/เบญจมา สายวิจิตร/จารุณี สนน้อย:ภาพ

กันยากร สุจริตเนติการ:รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

YouTube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#คณะวิทยาการจัดการทำงานพร้อมเรียน

#มาเป็นครอบครัวเดียวกันFMSFamily