หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE)
ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-11-17 15:12:14

          วันที่ 17 พฤศจิกายน  2566 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และนางสาวสุลาวรรณ เพ็ชรแอง หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE) จัดโดยกองบริการการศึกษา มีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในสาระของแนวคิดหลักการของ OBE: Outcome-based  education และการออกแบบผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรได้ สำหรับหลักสูตรที่ครบรอบปรับปรุงและใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 เพื่อให้การดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ สัจจพิบูล จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  มีผู้บริหารคณะ หน่วยงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรม  ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


กันยากร สุจริตเนติกา/อัจฉราพรรณ ได้พร : ถ่ายภาพ
กันยากร สุจริตเนติการ:รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#เรียนดีมีความสุขมีรายได้

#คณะวิทยาการจัดการทำงานพร้อมเรียน

#มาเป็นครอบครัวเดียวกันFMSFamily