หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วจก.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ SCOPUS เพื่อยกระดับคุณภาพงานวิจัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
วจก.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ SCOPUS เพื่อยกระดับคุณภาพงานวิจัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-11-17 15:50:06


          วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566  ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ SCOPUS  เพื่อยกระดับคุณภาพงานวิจัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวรายงาน  ซึ่งได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.อลงกต  แทนออมทอง  ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และรองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรบรรยายพร้อมกิจกรรม workshop หัวข้อ “การสืบค้นวารสารในฐาน Scopus” หัวข้อ “การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์”  หัวข้อ “ขั้นตอนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ” และหัวข้อ “ฐานข้อมูลงานวิจัย”   

         สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ และเพิ่มประสิทธิภาพของงานวิจัยและการเรียนการสอนให้กับบุคลากร ซึ่งกิจกรรมโครงการดังกล่าว สอดคล้องกับการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านวิจัยและสร้างนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยของคณาจารย์  ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงพัฒนาศักยภาพในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล มีอาจารย์ประจำคณะ และบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์ (5724) 


กันยากร สุจริตเนติการ: ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#เรียนดีมีความสุขมีรายได้

#คณะวิทยาการจัดการทำงานพร้อมเรียน

#มาเป็นครอบครัวเดียวกันFMSFamily