หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหาร บุคลากร วจก. เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2567 (สายสนับสนุนวิชาการ) ครั้งที่ 1
ผู้บริหาร บุคลากร วจก. เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2567 (สายสนับสนุนวิชาการ) ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-11-24 15:50:12

          วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2567 (สายสนับสนุนวิชาการ) ครั้งที่ 1  โดยในช่วงเช้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานคณบดี และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบาย  ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์  ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บรรยายพิเศษ เรื่อง "สวนสุนันทากับการเข้าสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล" พร้อมด้วยรองอธิการบดีแต่ละฝ่าย  มอบนโยบายและทิศทางการเข้าสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล  ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ บรรยายหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ในยุคมหาวิทยาลัยดิจิทัล” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร บรรยายหัวข้อ “SSRU Digital Transformation สวนสุนันทา การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล” และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บรรยายหัวข้อ “ยกระดับสมรรถนะงานบริการนักศึกษาในโลกสมัยใหม่”  ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  


ขอบคุณภาพ:พันธกานต์ ตั้งวศินธรรม

กันยากร สุจริตเนติการ: ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#เรียนดีมีความสุขมีรายได้

#คณะวิทยาการจัดการทำงานพร้อมเรียน

#มาเป็นครอบครัวเดียวกันFMSFamily