หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมชี้แจง การนำเข้าโครงการในระบบ eMENSCR ประจำปีงบประมาณ 2567
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมชี้แจง การนำเข้าโครงการในระบบ eMENSCR ประจำปีงบประมาณ 2567

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-12-01 15:58:42

               วันที่ 1 ธันวาคม 2566  เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการนำเข้าโครงการในระบบ eMENSCR ประจำปีงบประมาณ 2567 จัดโดยกองนโยบายและแผน  เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในการปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีผู้บริหาร บุคลาการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Google Meet


กันยากร สุจริตเนติการ: ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#เรียนดีมีความสุขมีรายได้

#คณะวิทยาการจัดการทำงานพร้อมเรียน

#มาเป็นครอบครัวเดียวกันFMSFamily