หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมอบรมการสร้างคอนเทนต์ เชิงสร้างสรรค์เพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
อาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมอบรมการสร้างคอนเทนต์ เชิงสร้างสรรค์เพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-12-14 17:27:26

          วันทึ่ 14 ธันวาคม  2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  นำโดยอาจารย์  ดร.ลดาพร พิทักษ์ อาจารย์ประจำแขนงวิชาการตลาดและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ   พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม และนักประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ  เข้าร่วมอบรมการสร้างคอนเทนต์ เชิงสร้างสรรค์เพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตร  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ โชติธรรมาภรณ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา นักวิชาการสื่อสารมวลชนอาวุโส และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อนุรักษ์ อาจารย์ประจำแขนงวิชาการสร้างสรรค์เนื้อหาและงานข่าว วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นวิทยากรให้ความรู้  มีกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  นักประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  และนักศึกษา  เข้าร่วมอบรม  ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ ชั้น 5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


กันยากร สุจริตเนติการ: ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#เรียนดีมีความสุขมีรายได้

#คณะวิทยาการจัดการทำงานพร้อมเรียน

#มาเป็นครอบครัวเดียวกันFMSFamily