หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หัวหน้าสาขา แขนงวิชา และบุคลากร วจก. เข้าร่วมสัมมนา เพื่อขับเคลื่อนการจัดทำหลักสูตรในการผลิตและพัฒนากำลังคน โดยใช้ Skill Mapping ไปสู่การปฏิบัติ
หัวหน้าสาขา แขนงวิชา และบุคลากร วจก. เข้าร่วมสัมมนา เพื่อขับเคลื่อนการจัดทำหลักสูตรในการผลิตและพัฒนากำลังคน โดยใช้ Skill Mapping ไปสู่การปฏิบัติ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2024-02-12 12:46:43

                วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยหัวหน้าสาขา หัวหน้าแขนงวิชา และบุคลากรฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำหลักสูตรในการผลิตและพัฒนากำลังคน โดยใช้ Skill Mapping ไปสู่การปฏิบัติ โดยคุณศุภมาส อิศรภักดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและมอบนโยบาย  ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีหัวข้อการประชุม ดังนี้ แนวทางการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนตามปรัชญาการอุดมศึกษาไทย โดยคุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานคณะอนุกรรมการด้านการสร้างและพัฒนาบัณฑิต  การนำ Skill Mapping ไปใช้ ใยการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน โดยศาสตราจารย์สุรินทร์ คำฝอย  และการอภิปราย เรื่องการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนโดยใช้ Skill Mapping  ของสถาบันอุดมศึกษา 6 แห่ง โดยมีผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมอภิปราย ได้แก่ มหาวิทยาลัยพะเยา, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ,มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยสงชงขลานครินทร์  มีผู้บริหาร รองคณยดีฝ่ายวิชาการ  อาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาทั้วประเทศ เข้าร่วมประชุมสัมมนา   ณ ห้องประชุมศาตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom


คณะผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา :ภาพ/ข้อมูล

กันยากร สุจริตเนติการ: รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#เรียนดีมีความสุขมีรายได้

#คณะวิทยาการจัดการทำงานพร้อมเรียน

#มาเป็นครอบครัวเดียวกันFMSFamily