หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ วจก. ผนึกกำลังร่วม 6 หน่วยงาน จัดกิจกรรม สวนนันท์ Fun Fair ครั้งที่ 2 เพลิดเพลิน จะ Learn ใจ
ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ วจก. ผนึกกำลังร่วม 6 หน่วยงาน จัดกิจกรรม สวนนันท์ Fun Fair ครั้งที่ 2 เพลิดเพลิน จะ Learn ใจ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2024-02-12 15:03:31

        เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรม สวนนันท์ Fun Fair ครั้งที่ 2 เพลิดเพลิน จะ Learn ใจ ภายใต้โครงการส่งเสริมบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญวิชาการ เป็นแหล่งบ่มเพาะผลิตบุคลากรมืออาชีพ และเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ส่งเสริมการบูรณาการข้ามศาสตร์เปิดมุมมองใหม่ๆด้านอาชีพ พร้อมเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาววังสวนสุนันทา ซึ่งมีพิธีเปิดกิจกรรม ณ เวทีกลางบริเวณลานกิจกรรมคณะศิลปกรรมศาสตร์

      ในการจัดกิจกรรม “สวนนันท์ Fun Fair ครั้งที่ 2 เพลิดเพลิน จะ Learn ใจ” ครั้งนี้ มีกิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์ ตลาดนัดไอเดียสร้างสรรค์ การออกร้านจำหน่ายสินค้าของนักศึกษาแต่ละคณะ กิจกรรมและ เกมส์ สนุกสุดหรรษา และการแสดงความสามารถ ของนักศึกษาแต่ละคณะ พร้อมการแสดงแสงสีเสียง

       สำหรับคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมการอบรมกิจกรรม "สร้างคอนเทนต์อย่างไรให้โดนใจ" ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและสื่อสารการตลาดอาวุโส ร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อนุรักษ์ นักวิชาการและนักวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน มีนักศึกษาให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมมินิเธียร์เตอร์ อาคาร 57 ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นอกจากนี้ยังมีการออกบูธร้านขายสินค้าจากนักศึกษาทุกสาขา ทุกแขนงวิชา รวมทั้งการแสดงดนตรีโดยสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ผู้ปกครอง นักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น สนุกสนาน และความประทับใจงานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#เรียนดีมีความสุขมีรายได้

#คณะวิทยาการจัดการทำงานพร้อมเรียน

#มาเป็นครอบครัวเดียวกันFMSFamily